8 (37) 552237 info@kaunorajonomm.lt

Mokinių priėmimas

Rugsėjo 1 - osios šventėje laukiame ankstyvojo meninio ugdymo, teatro, dailės ir chorinio dainavimo skyrių naujai priimtų mokinių ir jų tėvelių!

 

 

 

STOJANČIOJO PRAŠYMAS 

DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2016 m. birželio 16 d. Nr. TS-210

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Priėmimo į Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas Kęstutis Povilaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. TS-210

 

PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų, mokinių ir suaugusiųjų (toliau – mokiniai) priėmimo į Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas (toliau – Mokyklos) mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas tvarką.

2. Aprašo nuostatomis vadovaujasi Kauno r. Garliavos meno mokykla (toliau – Meno mokykla), Kauno rajono Dziudo ir jojimo sporto mokykla (toliau – Dziudo ir jojimo sporto mokykla) ir Kauno rajono Sporto mokykla (toliau – Sporto mokykla).

3. Už neformalųjį švietimą, teikiamą Mokyklose, mokamas Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos nustatyto dydžio atlyginimas.

 

II. PRIĖMIMAS Į MOKYKLAS

4. Mokytis į Meno mokyklą pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas priimami 7–19 metų mokiniai, pagal neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas –vaikai nuo 5 metų ir suaugusieji asmenys.

5. Priimant mokytis į Meno mokyklą, mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija vertina mokinių meninius gebėjimus nuo 1 iki 10 balų pagal kriterijus:

5.1. Muzikos skyriuje – muzikinė klausa, ritmo pojūtis, muzikinė atmintis;

5.2. Dailės skyriuje – piešimas, spalvinė raiška, kompozicija.

6. Jei stojančiųjų mokinių į Meno mokyklą yra daugiau, negu nustatyta Savivaldybės tarybos, pirmumo teisę turi mokiniai, vertinimo metu gavę aukštesnį įvertinimą.

  1. Mokytis į Dziudo ir jojimo sporto ir Sporto mokyklas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas priimami 5–19 metų mokiniai.

8. Mokinių priėmimas į Mokyklas vykdomas:

8.1. Pagrindinis – gegužės–birželio mėnesiais;

8.2. Papildomas – rugsėjo mėnesį;

8.3. Esant laisvų vietų – ištisus metus.

  1. Grupių ir Mokinių skaičių Mokyklose nustato Savivaldybės taryba.

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR ĮFORMINIMAS

10. Mokiniai į Mokyklas priimami pateikus atitinkamos Mokyklos direktoriui prašymą, kurį už mokinį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14–18 metų – mokinys, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Suaugęs asmuo prašymą pateikia savo vardu. Prašyme nurodoma:

10.1 Mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

10.2 Programos, sporto šakos, kuriuos mokinys nori lankyti, pavadinimas;

10.3 Tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, išskyrus kai prašymą teikia suaugęs asmuo.

  1. Prie prašymo pridedama:

11.1 Asmens dokumento kopija;

11.2 Pažyma apie mokymosi pasiekimus, jeigu mokinys mokėsi kitoje mokykloje pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir atvyko mokytis į Meno mokyklą, išskyrus kai prašymą teikia suaugęs asmuo.

  1. Sveikatos pažymėjimo kopija pateikiama iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Atvykus mokytis į Mokyklas mokslo metų eigoje – kartu su prašymu.
  2. Mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi (toliau – Sutartis). Sutartyje nurodoma:

13.1 Sutarties šalys;

13.2 Mokymosi programa;

13.3 Šalių įsipareigojimai;

13.4 Sutarties terminas;

13.5 Sutarties keitimas, nutraukimas.

  1. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai. Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

15. Priimtas į Mokyklą mokinys įrašomas į mokinių duomenų bazę, formuojama jo asmens byla.

16. Mokiniui išvykus, byla lieka Mokykloje. Gavus Mokyklos, kurioje mokinys toliau ugdomas, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokinio pasiekimus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Mokyklos apie siūlomas programas ir priėmimo datas skelbia viešai: Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, Mokyklos interneto svetainėje, Mokyklos skelbimų lentoje, vietinėje spaudoje.

18. Už Aprašo įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.

19. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Kauno rajono savivaldybės administracija.

20. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

___________________


https://www.meno.garliava.lm.lt/teises-aktai-2/mokiniu-priemimas/